Shorter Senior Receives Atlanta Steinway Society Scholarship - Shorter University