Shorter Senior Receives Atlanta Steinway Society Scholarship – Shorter University