Brady School of Nursing Holds 2018 Pinning Ceremony - Shorter University