Flashback Friday: Shorter University Celebrates 500th Anniversary of the Reformation – Shorter University