Ms. Christine Donadio, RN, MSN/MBA, HCM - Shorter University