Ms. Christine Donadio, RN, MSN/MBA, HCM – Shorter University