Ms. Christine Donadio, RN, MSN / MBA / HCM – Shorter University