Brady School of Nursing Holds Nursing Pinning Ceremony - Shorter University